"JI TRÄIVES SÖ BRA OBA VENISE" 

 

 Hem
 Intresseföreningen
 Vännäsgården
 Bagarstuga
 Kontakta oss

 


Stadgar för Vännäsbergets Intresseförening

Antagna vid stormöte 1983-01-23

§ 1
Föreningens ändamål

Vännäsbergets Intresseförening, stiftad den 11 juni 1982, skall opolitiskt verka för byns gemenskap och utveckling.

§ 2
Medlemmar och medlemsavgifter

Årsavgiftens storlek fastställes av årsmötet  och erlägges från 15 års ålder och uppåt. Utfärdat medlemskort är personligt och får ej överlåtas.

§ 3
Sammanträden

Allmänna sammanträden är ordinarie årsmöte förlagt senast andra veckan i april månad samt extra sammanträden då styrelsen anser detta påkallat.

Vid alla sammanträden ledes förhandlingarna av ordföranden och vid dennes bortavaro av vice ordförande.

§ 4
Val och rösträtt

Val av styrelse och andra funktionärer sker på årsmötet. Halva antalet ledamöter väljes vid årsmötet för en tid av 2 år. Ordföranden väljes för en tid av 1 år.

Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt är icke tillåten. Vid omröstning gäller enkel majoritet, vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning är öppen likaväl som sluten.

Röstberättigad är endast den medlem som före årsmötet erlagt senaste års fastställda årsavgift.

§ 5
Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och vice ordförande samt ytterligare minst fem och högst nio ledamöter och dessutom två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt inom eller utom sig övriga funktionärer som de finner erforderliga.

§ 6
Styrelsens åligganden

Styrelsen handhar föreningens intressen, förvaltar dess medel, anordnar möten, sammankomster och övriga aktiviteter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig, då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid såväl styrelse- som medlemsammanträden föres protokoll.

§ 7
Medlems skyldighet

Föreningens medlemmar är skyldiga att följa stadgar och efter förmåga söka medverka till föreningens framgång och utveckling.

§ 8
Räkenskap och revision

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Revideringen av räkenskaper och granskning av protokoll samt övriga handlingar sker genom revisorerna.

Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före årsmötet. Vid årsmötet väljes två revisorer varav en tillika är kassakontrollant. Dessutom väljes en revisorsuppleant.

§ 9
Ändring av stadgar

För ändring av föreningens stadgar fodras beslut vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Vid vardera av dessa sammanträden måste 2/3 av antalet avgivna röster bifalla beslutet.

Förslag till ändring av stadgarna skall till styrelsen skriftligen ingivas minst 30 dagar före första mötet.

§10
Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid årsmöte samt måste bekräftas vid ytterligare ett allmänt möte. Underlag för upplösning kan endast vara om ändring av föreningens ändamål och program önskas samt när önskad ändring strider mot stadgarna.

Förslag om upplösning av föreningen skall skriftligt inlämnas till styrelsen en månad före årsmötet. I händelse av föreningens upplösande skall dess tillgångar tillfalla i första hand någon i Vännäsberget nybildad förening med samma ändamål eller någon annan i Vännäsberget verksam ideell förening.